Smluvní podmínky komunity PopBuzz

Před odesláním jakýchkoli kusů si přečtěte úplné smluvní podmínky komunity PopBuzz.POPBUZZ SPOLEČENSTVÍ

PRAVIDLA A PODMÍNKY

recenze filmu sulthan tamil
 1. Následující smluvní podmínky („Ts & Cs & rdquo;) se vztahují na všechna podání příspěvků / příspěvků (včetně článků, zpráv a kvízů bez omezení) (& ldquo; Příspěvky & rdquo;) předložených k uveřejnění na www.pop -buzz.com (& ldquo; web & rdquo;)
 2. Web provozuje společnost Pop Buzz Limited (společnost č. 9619068) z 30 Leicester Square, Londýn, WC2H 7LA (& ldquo; společnost & rdquo;)
 3. Každý, kdo na Stránku vloží jakýkoli příspěvek (příspěvky) (& ldquo; účastník), bude považován za přečtený, srozumitelný a akceptovaný Podmínky Ts & Cs a bude jimi vázán.
 4. Chcete-li na web vložit příspěvek, musí jej účastník poslat na adresu community@popbuzz.com. Účastníci musí zaslat příspěvek (příspěvky) v textovém dokumentu doplněném o odkazy na jakékoli gify, příspěvky na Instagramu nebo jiné vložky, které jasně označují, pokud patří do článku.
 5. Společnost používá kvízy nástroj třetích stran s názvem PlayBuzz. Pokud chce Entrant vytvořit kvíz pro Site Entrant musí si vytvořit účet s PlayBuz, vytvořte kvíz a pošlete odkaz společnosti PopBuzz ve svém e-mailu.
 6. Vezmeme-li v úvahu vzájemný prospěch Účastníkovi a Společnosti, zasláním Příspěvek (příspěvků) na adresu community@popbuzz.com Účastník: (i) zaručuje, že Účastník může volně vkládat Příspěvky (příspěvky) a výhradně udělovat a postoupit veškerá práva na Příspěvek (y) Společnosti bezplatně, zástavně nebo jiným zatížením a Účastník zaručuje a zavazuje se, že Účastníkovi nebyl nakládán, a nezatěžuje ani nezbavuje žádná práva z Příspěvků (Příspěvků) ); (ii) zaručuje a zavazuje se, že Příspěvek (příspěvky) jsou originální a neporuší autorská práva žádné třetí strany ani jiná práva jakékoli povahy; (iii) zaručuje a zavazuje se, že Příspěvek (příspěvky) nebude pomlouvat ani neporušuje žádnou povinnost důvěry a nebude obsahovat nic obscénního, rouhacího nebo rasově zánětlivého; (iv) zaručuje, že Účastník ovládá veškerá autorská práva a všechna ostatní práva jakékoli povahy a na takové Příspěvky (příspěvky) bezplatně, zástavně nebo jinak; (v) potvrzuje neodvolatelný a bezpodmínečný grant s úplnou zárukou vlastnictví ze strany Účastníka Společnosti na celosvětovou, trvalou, bezplatnou licenci na autorská práva a veškerá další práva jakékoli povahy a na Příspěvek (příspěvky); (vi) uděluje Společnosti všechny nezbytné souhlasy, které mohou být vyžadovány pro využívání Příspěvku (ů) nebo jakékoli jeho části, a vzdává se veškerých morálních práv a podobných práv, které má Účastník v souvislosti s Příspěvkem (y), takže Společnost (a kterékoli z jejích přidružených společností) jsou oprávněny bez jakýchkoli nákladů použít Příspěvek (příspěvky) v jakémkoli a všech médiích Společnosti a takové použití neporušuje práva žádné třetí strany; (vii) bere na vědomí a souhlasí s tím, že Společnost je oprávněna využívat Příspěvek (y) nebo jakoukoli jejich část způsobem, který bude podle vlastního uvážení považovat za vhodný, včetně práva na změny, změny, nahrazení, dodatky, delece a přesmyky vůbec; a (viii) neudělají nic, co by mělo vliv na postoupení práv k Příspěvkům (příspěvkům) podle této Smlouvy.
 7. Účastníci musí být obyvateli Spojeného království a musí být starší 16 let. Příspěvky nelze zasílat do 16 let.
 8. Účastníci mohou podat neomezený počet příspěvků.
 9. Aby mohl účastník přispět, musí vstoupit jako jednotlivec s uvedením svého zákonného jména
 10. Společnost může požádat účastníky o předložení dokladu o způsobilosti k podání příspěvku (příspěvků) a společnost si vyhrazuje právo podle svého výhradního uvážení rozhodnout, zda byla nebo nebyla splněna kritéria způsobilosti.
 11. Společnost si vyhrazuje právo podle svého uvážení požadovat určité důkazy týkající se soutěže, včetně dokladu totožnosti, věku a adresy.
 12. Účastníkům není účtován žádný poplatek za jejich příspěvky, bez ohledu na to, zda jsou tyto příspěvky zveřejněny na těchto stránkách.
 13. Účastník souhlasí s tím, že bude zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které Entrant zná nebo které by měl rozumně vědět, jsou důvěrné a týkají se Společnosti.
 14. Účastník souhlasí s tím, že se na žádost Společnosti zúčastní propagace (včetně rozhovorů) a Účastník souhlasí s tím, že Společnost bude vlastnit veškerá práva duševního vlastnictví a může na takové uveřejnění / rozhovory použít společnost podle svého uvážení. Společnost může, ale nebude mít povinnost odkazovat na Účastnické spojení s Příspěvkem při jakékoli propagaci, marketingu a materiálech.
 15. Účastník souhlasí s tím, že nezveřejní zapojení účastníka do příspěvků nebo skutečnosti, že byl zveřejněn (včetně poskytnutí rozhovorů), s výjimkou předchozího písemného souhlasu společnosti.
 16. Společnost může zveřejnit jméno účastníka a na požádání je zpřístupnit třetím stranám.
 17. 17. Společnost si vyhrazuje právo (bez přijetí jakékoli odpovědnosti nebo poskytnutí jakékoli náhrady) diskvalifikovat účastníka a / nebo příspěvek, pokud:

(i) Účastník a / nebo Příspěvek porušuje Ts & Cs nebo jakoukoli z povinností, prohlášení a / nebo záruk účastníka podle těchto Ts & Cs;

(ii) chování účastníka je nevhodné nebo v rozporu s duchem nebo záměrem Ts & Cs;

(iii) Účastník se dopustil nebo se dopustil jakéhokoli podvodu, nečestnosti, podvodu, pochybení nebo podobného jednání, včetně poskytnutí jakýchkoli nepravdivých nebo nesprávných informací;

(iv) Vstupní jednání nebo opomenutí mohou mít nepříznivý dopad na web nebo společnost;

(v) To je v nejlepším zájmu společnosti.

18. Příspěvky, které jsou neúplné, nerozlučné, zkorumpované nebo jinak neodpovídají vstupním pokynům, nebudou přijaty.

19. Společnost je oprávněna podle svého výhradního uvážení zrušit, zpozdit a / nebo znovu zahájit komunitu PopBuzz s okamžitou účinností bez jakékoli odpovědnosti vůči jakémukoli Účastníkovi.

20. Společnost může zrušit komunitu PopBuzz a / nebo web, pokud se domnívá, že má na to dobrý důvod.21. Společnost vylučuje veškerou odpovědnost za jakékoli náklady, výdaje, ztráty, škody, závazky, zranění nebo zklamání, včetně jakékoli ztráty zisku, podnikání, smluv, výnosů nebo očekávaných úspor a zda zvláštní, přímé, nepřímé nebo následné, které utrpí jakýkoli účastník, vzniklé v souvislosti s Příspěvkem (příspěvky).

22. Účastník souhlasí s tím, že odškodní společnost, web a zaměstnance za veškeré náklady, ztráty, škody, výdaje a závazky (včetně ztráty dobré pověsti a poplatků za goodwill a poplatky za profesionální poradce), které společnosti vzniknou v důsledku porušení ze strany účastníka své závazky vyplývající z VOP nebo jakýmkoli způsobem v souvislosti s nedodržením přiměřených pokynů společnosti Entrant, pokud jde o předložení příspěvků.

kumkum bhagya 13. dubna 2017

23. Účastníci souhlasí s tím, že nebudou jednat ani opomíjet nic, co by mohlo společnost nebo některého z jejích přidružených podniků zneuctit nebo ovlivnit dobré jméno stránky nebo společnosti.

kdo dokáže porazit thanose s nekonečnou rukavicí

24. Ts & Cs se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy Anglie a Walesu a společnost a účastník podléhá výlučné jurisdikci anglických soudů.

25. VOP představují úplnou dohodu mezi účastníkem a společností týkající se předložení a / nebo zveřejnění příspěvku (příspěvků) a nahrazují veškerá předchozí prohlášení, dohody, jednání nebo porozumění (ústní nebo písemné). Žádná změna VOP není účinná, není-li písemně schválena oprávněným zástupcem Společnosti.

26. S výjimkou případů, které jsou v tomto dokumentu výslovně stanoveny, jsou vyloučeny všechny podmínky, záruky a prohlášení vyjádřené nebo předpokládané zákonem.

27. Neplatnost, nezákonnost nebo nevynutitelnost celků nebo jejich částí Ts & Cs neovlivňuje ani neovlivňuje pokračování platnosti zbývajících Ts & Cs.

28. Nevyužití nebo zpoždění při výkonu práva nebo opravného prostředku stanoveného tímto zákonem nebo zákonem nepředstavuje vzdání se práva nebo opravného prostředku nebo vzdání se jiných práv nebo opravných prostředků.

29. Tato dohoda nevytváří žádná práva ani výhody vynutitelné jakoukoli osobou, která není její stranou (ve smyslu zákona o smlouvách (práva třetích stran) z roku 1999).

Nejlepší Články


Kategorie

Funkce

Krása

Styl

Hudba Apple

Lady Gaga

Webová Série

Justin Bieber

5Sos

Prostě Tancuj

Panika! Na Diskotéce


Populární Příspěvky